Afbeelding sluit je aan bij GroenLinks

Je hoeft niet links te zijn om een sociaal gezicht te hebben. Zo wordt terecht gereageerd als iemand roept dat de nieuwe coalitie rechts is. Bij deze eerste begrotingsbehandeling in deze nieuwe periode, zal ik proberen me daaraan vast te houden. Het valt de redactie van Tubantia op dat er deze keer weinig echt grote wijzigingsvoorstellen zijn aangekondigd vanuit de gemeenteraad. Ook binnen de oppositie, zo stond zaterdag in genoemd dagblad te lezen, heerst voorzichtigheid. Alsof het allerbelangrijkste is om maar niet uit de toon te vallen: je moet je immers wel constructief opstellen. Voorzitter, dat laatste zal ik zeker ook proberen te doen. Maar ik zal niet nalaten om te vertellen wat er beter kan. Het kan niet zo zijn dat 75% van de gemeenteraad het eens is over 95% van het beleid. Laten we niet de moed verliezen om met elkaar van mening te verschillen.

Voorzitter, in een flink aantal opzichten steunt GroenLinks het huidige College op de ingeslagen weg. Het is goed dat financiële risico’s en schulden worden tegengegaan. Daarbij moeten we consequent zijn en GroenLinks zal daaraan graag helpen herinneren: bijvoorbeeld als de bedrijventerreinen weer aan de orde komen en in de toekomst een andere invulling van het luchthaventerrein. En niet alleen moet het College kritisch zijn op zichzelf, maar ook kritisch toezicht houden op gesubsidieerde instellingen en verbonden partijen.

Voorzitter, net als deze coalitie wil GroenLinks de economie versterken. We zijn blij met de ambities die her en der worden geformuleerd, en die er allemaal op gericht zijn om Twente een sterkere positie te geven in Nederland en de wereld. Het amendement zojuist mede namens GroenLinks ingediend onderstreept nog eens het grote belang van werkgelegenheid.
Het Rijk bezuinigt fors op arbeids-reïntegratie, in het coalitieakkoord is ervoor gekozen daar extra middelen voor vrij te maken. Terecht, aangezien je in Enschede niet zomaar van de ene baan naar de andere kunt overstappen. Veel mensen hebben op enig moment ondersteuning nodig bij het opnieuw aansluiten op de arbeidsmarkt. GroenLinks vindt het belangrijk dat de noodzaak van begeleiden en opleiden wordt gezien.   

GroenLinks is blij dat duurzaamheid weer terug is in de aandacht en het College de bijbehorende ambities serieus neemt. Waar GroenLinks al in 2011 een notitie schreef over mogelijkheden om groene banen te creëren in Enschede, lezen we niet alleen in het coalitieakkoord maar ook in de begroting dat het College kansen op dit gebied met het bedrijfsleven wil inventariseren. Voorzitter, ook dat is positief en we zijn benieuwd van het College te horen hoe het haar ambities op gebied van de groene economie wil verwezenlijken. Samen met SP, PvdA en EnschedeAnders vragen we daarom met een uitwerking te komen en deze aan de Raad voor te leggen voor de zomer van 2015. Een motie die hiertoe oproept dien ik hierbij in.
GroenLinks is blij met de ambitie om te komen tot een beleidsarme begroting, waarbij onderliggende beleidskeuzes zoveel mogelijk vantevoren worden verkend door de ambtelijke organisatie en behandeld in de gemeenteraad, zodat we de begroting overzichtelijker wordt en de nadruk kan worden gelegd op de integrale afweging en bijsturing op hoofdlijnen. Zodat de keuzes die voorliggen duidelijk zijn en ook besproken kunnen worden met alle betrokkenen, en ook de stad meer bij de politiek betrokken kan worden. Deze keer is het nog niet gelukt, maar we gaan ervan uit dat het College bijleert en dat de volgende ronde beter gaat.

Voorzitter, ik begon ermee te zeggen dat je niet links hoeft te zijn om een sociaal gezicht te hebben. Je hoeft ook niet links te zijn om een verstandige analyse te maken van de sociaal-economische situatie in Enschede en daar conclusies uit te trekken voor beleid. Je kunt zelfs financieel solide zijn, een kleinere overheid organiseren en toch een sociaal vangnet bieden, zoals wethouder Welman in zijn stembusbelofte aan de kiezers beloofde. Maar voorzitter, zonder morrende oppositie worden deze beloften niet nagekomen en gaat het sociale vangnet wel degelijk verloren. In de begroting stelt het College een forse bezuiniging voor op het armoedebeleid. In een brief laat het de Raad zelfs weten in het vervolg niet meer van armoede te willen spreken. Onlangs werd bekend dat in Nederland 2,5 miljoen mensen onder de armoedegrens leven, maar volgens het College bestaat het probleem niet.

Voorzitter, korte tijd rondkomen van het sociaal minimum dat is inderdaad te doen. Maar juist in een stad als Enschede zijn er veel mensen die langdurig of zelfs levenslang moeten rondkomen van een inkomen rond het sociaal minimum en voor GroenLinks is glashelder dat deze mensen in armoede leven. Een stadsbestuur die het probleem ontkent gaatmet de rug naar de realiteit staan waar onze inwoners mee te maken hebben. En u komt ook uw woorden niet na.

Het College beschouwt de inkomensondersteuning als een blok aan het been. Zonder zou het veel beter gaan mensen uit de bijstand aan het werk te krijgen, of in armoedige toestanden aan meer of beter betaald werk te helpen. Na de tientallen jaren strijd die door bestuurders van deze gemeente zijn geleverd om Enschede economisch sterker te maken, komen de argumenten die worden gebruikt om een bezuiniging op het toch al sobere armoedebeleid van deze gemeente, erg ondoordacht over. Behalve dat met deze bezuiniging de problemen van inwoners niet serieus worden genomen en niet worden opgelost, snijdt het College ook zichzelf in de vingers. Uit onderzoek komt telkens weer naar voren dat armoede vaak samengaat met andere problemen: op gebied van gezondheid, sociale contacten, wonen en welzijn. Die problemen belemmeren mensen om te werken of te participeren in de samenleving, belemmeren dus ook kansen op uitstroom uit de bijstand en betekenen op termijn extra werk voor zorg en welzijn.

Voorzitter, volgens het College zijn er geen andere opties om de begroting sluitend te maken dan te bezuinigen op armoedebeleid, maar volgens GroenLinks zijn die er wel. Verkeersinfrastructuur is een grote post op de begroting. GroenLinks, SP en EnschedeAnders stellen structurele bezuiniging van slechts 10% voor. Dat betekent 10% minder nieuwe projecten en beleid. Het onderhoud van bestaande infrastructuur wordt uit een ander budget betaald. Met een bezuiniging van tien procent hoeven ambities niet te worden bijgesteld, maar is alleen enige temporisering nodig. Voorzitter, genoemde partijen vinden het ook goed te verantwoorden om een bezuiniging van 10% door te voeren op ruimtelijke ontwikkeling. Veel gemeenten willen minder risico lopen en meer aan de markt overlaten bij hun ruimtelijke ontwikkeling. Ook willen gemeenten geen onnodige bureaucratie opleggen en vaker werken met meer schetsmatige ontwikkelplannen. Het zijn uitgangspunten die wat ons betreft ook gelden voor Enschede. Met de voorgestelde taakstellingen kan de bezuiniging op inkomensondersteuning in 2015 geheel en in de jaren daarna grotendeels vervallen. Een amendement waarmee het zo wordt geregeld dien ik hierbij in.

Zoals gezegd vervalt in ons voorstel de bezuiniging in 2015, maar wij gaan ervan uit dat dit ook mogelijk is in de jaren daarna. In 2015 gaat het College uit van een autonome stijging van 2% inkomstenstijging uit de OZB, als we in de jaren daarna uitgaan van slechts een half procent autonome stijging, dan kan de door het College voorgestelde bezuiniging op inkomensondersteuning geheel vervallen tot en met 2018.

GroenLinks zou het waarderen als het College soms zelf niet zo erg sociaal is, dat dan wordt geluidterd naar de raad. Dat geldt bijvoorbeeld voor de formulierenbrigade. De Raad heeft uitgesproken deze functie van groot belang te vinden, het College kan dan niet zomaar toestaan dat de stadsbank deze laat vervallen. Het leerlingenvervoer is nu al jaren in onzekerheid, voor ons is onverklaarbaar dat het telkens opnieuw ter discussie wordt gesteld.

Voorzitter, GroenLinks vindt het belangrijk om bij te dragen aan het imago van Enschede via de kwaliteit van onze voorzieningen. Door een verdere bezuiniging op cultuur, verwachten we dat de aantrekkelijkheid van Enschede wordt aangetast omdat de prachtige gebouwen die we hebben dan minder goed gebruikt kunnen worden door de culturele instellingen. GroenLinks en SP willen deze extra bezuiniging op cultuur dan ook niet door laten gaan. In plaats daarvan zou volgens ons een taakstelling gegeven kunnen worden aan Enschede Promotie, waarbij het evenementenbeleid deels en de cultuurpromotie geheel overgedragen kunnen worden aan de culturele instellingen. Ik heb hierover met een viertal instellingsdirecteuren gesproken en zij noemen dit een interessante uitdaging. Voorzitter, uiteraard is het uitwerken van deze mogelijkheden een klus voor het College, maar wij denken met dit voorstel bij te dragen aan de instandhouding van het culturele aanbod in Enschede en denken dat bezuinigingen in eerste instantie beter kunnen landen bij Enschede Promotie. Ik dien dit amendement hierbij in.

Voorzitter, Enschede is een grote stad, hoofdstad van het Oosten. Ook culturele hoofdstad van het Oosten, en dat mag gezien worden. We hebben prachtige voorzieningen, maar te weinig dat individuele kunstenaars aan Enschede bindt. Bijvoorbeeld heel weinig cultuurprijzen. Een grotere traditie met muziek, kunst- en literatuurprijzen zou Enschede passen. Daarnaast geldt voor kunstenaars dat zij afhankelijk zijn van grote instellingen en stichtingen, met vaak flinke overheadkosten. GroenLinks zou graag zien dat het College probeert om daar een mouw aan te passen via de vorming van een klein cultuurfonds, waar kleinschalige initiatieven uit gesubsidieerd kunnen worden. Voorzitter, wij komen hier nog wel op terug want met deze cultuurtips is het tijd om af te ronden. Dankuwel.

- Motie groene groei
- Amendement inkomensondersteuning
- Amendement cultuur bespaart door samenwerking
- Amendement Behoud Natuur- en Milieueducatie
- Motie Stimulering Vlaseconomie
- Amendement Griffie

Agenda

Werkgroep Zorg & Welzijn
di 23 jan, 19.30 - Stadhuis

Fractieoverleg
wo 24 jan, 19.30 - Stadhuis

Werkgroep Fysiek
di 25 jan, 20.00 - Stadhuis

Huis-aan-Huisactie
za 27 jan, 13.00 tot 15.00 - Enschede
aanmelden bij: Brechje Maréchal

(Extra) Provinciale ledenvergadering
GroenLinks Overijssel

wo 31 jan, 19.45 - Het Centrum, Nijverdal

Meetup: Geen uitbreiding vliegveld Lelystad
met Jesse Klaver & Suzanne Kröger
di 6 feb, zaal open vanaf 19.00
aanvang 20.00 - 21.30 - Hedon, Zwolle

Een vrij land - Femke Halsema
do 15 feb, 20.30 - De Kleine Willem
Kaarten koop je hier

37e Congres GroenLinks
zo 25 feb, gehele dag
Topsportcentrum Rotterdam

 

 

 

 

 

Volg ons!

   

Archief

Op onze vernieuwde website zijn alle artikelen, moties, nieuwsberichten e.d. vanaf januari 2013 geplaatst.
Artikelen, moties en andere inhoud uit 2012 en eerder zijn te vinden op de gearchiveerde versie van onze oude website.