Amendement ingediend in de raadsvergadering van 10 april 2017
Amendement ingediend door GroenLinks, D66, PvdA en ChristenUnie
Amendement aangenomen

De raad van de gemeente Enschede, in vergadering bijeen op maandag 10 april 2017, besprekende het raadsvoorstel "vaststelling consequenties participatieproces
'Enschede Wekt Op'";

Constaterende dat:

• In het raadsvoorstel wordt voorgesteld een structuurvisie energie op te stellen waarin de mogelijkheden voor het opwekken van zonne- en windenergie binnen een aantal specifieke concentratiegebieden, gebaseerd op de uitkomsten van "Enschede Wekt Op", nader worden uitgewerkt
• Het raadsvoorstel uitgaat van een planning waarin in de gemeenteraad in juni/juli 2017 een Notitie Reikwijdte en Detailniveau vast stel, met daarin de kaders voor de te voeren MER-procedure, en dat pas in mei/juni 2018 de structuurvisie Energie in de gemeenteraad kan worden vastgesteld;
• Het totale proces vanaf het begin van "Enschede Wekt Op" tot aan het vaststellen van de structuurvisie energie daarmee 2 jaar in beslag zal hebben genomen;

Overwegende dat:

• Wetenschappers het er wereldwijd over eens zijn dat er haast moet worden gemaakt met de transitie naar duurzame, hernieuwbare energiebronnen;
• We het als Enschede daarom niet kunnen veroorloven 2 jaar lang te werken aan plannen en beleidsnota's, zonder in de tussentijd ook voluit aan de slag te zijn met het zoveel mogelijk daadwerkelijk realiseren van concrete duurzame energieprojecten;
• De gemeenteraad op 12 augustus 2008 al een zoekgebied voor windmolens heeft vastgesteld;
• De gemeenteraad op 15 september 2009 de nota "Nieuwe Energie voor Enschede" heeft vastgesteld, waarin als doelstelling is opgenomen dat de CO2-uitstoot in Enschede in 2020 30% zou moeten zijn afgenomen t.o.v. 2008;
• Deze beide stukken onderdeel zijn van de huidige structuurvisie voor de gemeente Enschede, vastgesteld door de raad op 26 september 2011;
• Er voldoende maatschappelijk draagvlak bestaat voor het grootste deel van de in het raadsvoorstel genoemde concentratiegebieden;
• Het bedrijfsleven staat te springen om duurzame energieprojecten te realiseren;
• We daarom nu, direct, aan de slag moeten gaan met het realiseren van zonne- en windenergieprojecten binnen de genoemde concentratiegebieden;
• We daarom ook alle medewerking moeten verlenen aan duurzame energieprojecten buiten deze concentratiegebieden, indien daarvoor voldoende draagvlak bestaat;
• We tegelijkertijd kunnen werken aan een energievisie waarin wordt beschreven hoe we ook op de langere termijn onze energiedoelen kunnen realiseren om uiteindelijk tot een volledig duurzame energievoorziening te komen;

Besluit: Het volledige raadsvoorstel te wijzigen in:

1. Samen met eigenaren, bewoners en stakeholders in het betreffende gebied realiseren van zonne- en windprojecten binnen die gebieden waarvan uit het participatieproject "Enschede Wekt Op" is gebleken dat daarvoor voldoende draagvlak bestaat.:
2. Elders binnen onze gemeente faciliteert de gemeente ten allen tijde duurzame energieprojecten als daarvoor voldoende draagvlak bestaat;
3. Als beleidsuitgangspunt voor de ontwikkeling van bestemmingsplannen vast te stellen, dat het bij woningen, boerderijen en bedrijven in het buitengebied mogelijk is tot 100m2 aan zonnepanelen op maaiveldniveau te plaatsen;
4.Een structuurvisie energie (Energievisie) te ontwikkelen waarmee de kaders worden gecreëerd om in Enschede de transitie naar een volledig duurzame energievoorziening te realiseren, en waarin in ieder geval de volgende thema's centraal dienen te staan:
• waar mogelijk naast zon en wind ook andere bestaande en nieuwe duurzame energietechnieken te benutten, zoals geothermie, warmte-koude opslag, warmtenetten, etc;
• het vergroten van draagvlak voor duurzame energieprojecten;
• ruimte bieden aan (kleinschalige) energie-initiatieven vanuit de maatschappij;
• energiebesparing;
• mogelijkheden voor kort- en langdurige opslag van duurzaam opgewekte energie;

En gaat over tot de orde van de dag

GroenLinks D66 PvdA CU

 

 

Agenda

Werkgroep Zorg & Welzijn
di 23 jan, 19.30 - Stadhuis

Fractieoverleg
wo 24 jan, 19.30 - Stadhuis

Werkgroep Fysiek
di 25 jan, 20.00 - Stadhuis

Huis-aan-Huisactie
za 27 jan, 13.00 tot 15.00 - Enschede
aanmelden bij: Brechje Maréchal

(Extra) Provinciale ledenvergadering
GroenLinks Overijssel

wo 31 jan, 19.45 - Het Centrum, Nijverdal

Meetup: Geen uitbreiding vliegveld Lelystad
met Jesse Klaver & Suzanne Kröger
di 6 feb, zaal open vanaf 19.00
aanvang 20.00 - 21.30 - Hedon, Zwolle

Een vrij land - Femke Halsema
do 15 feb, 20.30 - De Kleine Willem
Kaarten koop je hier

37e Congres GroenLinks
zo 25 feb, gehele dag
Topsportcentrum Rotterdam

 

 

 

 

 

Volg ons!

   

Nieuwsbrief

De LinksVoor is de electronische nieuwsbrief van de gemeenteraadsfractie. Deze komt 1 à 2 keer per maand uit. Wil je deze nieuwsbrief ontvangen, stuur dan een mailtje naar info@groenlinksenschede.nl

Archief

Op onze vernieuwde website zijn alle artikelen, moties, nieuwsberichten e.d. vanaf januari 2013 geplaatst.
Artikelen, moties en andere inhoud uit 2012 en eerder zijn te vinden op de gearchiveerde versie van onze oude website.