Amendement ingediend in de raadsvergadering van 12 oktober 2015
Amendement ingediend door GL, CU, D66, PvdA, CDA, SP, OPA
Amendement aangenomen

De gemeenteraad van Enschede, in vergadering bijeen op 12 oktober 2015, besprekende het raadsvoorstel ‘Tariefdifferentiatie bij de inzameling van huishoudelijk afval’ (1500071891),

Constaterende dat:
– Het college in de 'discussienota Grondstoffenvisie en de eerste stap naar een afvalloos Enschede’ d.d. 25 augustus 2015 tot de conclusie komt dat de doelstellingen zoals die beschreven staan in de Afvalvisie, in Afvalloos Twente en worden opgelegd door de Tweede Kamer niet gehaald worden
met de huidige wijze van afvalinzameling,
– In diezelfde nota wordt gesteld dat de afzonderlijke in de nota geschetste scenario’s onvoldoende zijn om de ambities te halen,
– Dat we onze gemeentelijke doelen in de programmabegroting 2015-2018 hebben aangescherpt en dit nog eens bevestigd in het actieplan Duurzaamheid: we willen naar 60% afvalscheiding in 2018 en naar 90% afvalscheiding in 2030,
– Het huidige scheidingspercentage van huishoudelijk afval in Enschede op 46% ligt,
 
Overwegende dat:
– De raad vast wil houden aan de gestelde ambities,
– Alleen de invoering van diftar niet voldoende zal zijn om de gestelde doelen te halen en hiervoor de invoering van 'omgekeerd inzamelen' noodzakelijk is,
– Het van belang is dat alle betrokken partijen weten waar ze aan toe zijn, zodat iedereen tijdig in kan spelen op een veranderende manier van inzamelen en het daarom van belang is dat de raad een heldere uitspraak doet over de toekomst van afvalinzameling,
– Ruim drie jaar voldoende tijd is om de stad middels goede communicatie het belang en de werking van het omgekeerd inzamelen duidelijk te maken en omgekeerd inzamelen in te voeren,

Besluit om:
– beslispunt 2 van het dictum te wijzigen in:
“De resultaten van diftar te monitoren en in het eerste kwartaal van 2018 aan uw raad voor te leggen.”
– beslispunt 3 van het dictum te wijzigen in:
“Als vervolgstap op diftar over te gaan op omgekeerd inzamelen (restafval wegbrengen) met als  invoeringsdatum 1 januari 2019 en deze invoeringsdatum slechts dan bij te stellen als de uitkomsten van de onder beslispunt 2 genoemde monitoring hiertoe dwingende reden geeft”,

En gaat over tot de orde van de dag.
 

Agenda

Werkgroep Zorg & Welzijn
di 23 jan, 19.30 - Stadhuis

Fractieoverleg
wo 24 jan, 19.30 - Stadhuis

Werkgroep Fysiek
di 25 jan, 20.00 - Stadhuis

Huis-aan-Huisactie
za 27 jan, 13.00 tot 15.00 - Enschede
aanmelden bij: Brechje Maréchal

(Extra) Provinciale ledenvergadering
GroenLinks Overijssel

wo 31 jan, 19.45 - Het Centrum, Nijverdal

Meetup: Geen uitbreiding vliegveld Lelystad
met Jesse Klaver & Suzanne Kröger
di 6 feb, zaal open vanaf 19.00
aanvang 20.00 - 21.30 - Hedon, Zwolle

Een vrij land - Femke Halsema
do 15 feb, 20.30 - De Kleine Willem
Kaarten koop je hier

37e Congres GroenLinks
zo 25 feb, gehele dag
Topsportcentrum Rotterdam

 

 

 

 

 

Volg ons!

   

Nieuwsbrief

De LinksVoor is de electronische nieuwsbrief van de gemeenteraadsfractie. Deze komt 1 à 2 keer per maand uit. Wil je deze nieuwsbrief ontvangen, stuur dan een mailtje naar info@groenlinksenschede.nl

Archief

Op onze vernieuwde website zijn alle artikelen, moties, nieuwsberichten e.d. vanaf januari 2013 geplaatst.
Artikelen, moties en andere inhoud uit 2012 en eerder zijn te vinden op de gearchiveerde versie van onze oude website.