Amendement ingediend in de raadsvergadering van 2 juli 2015
Amendement verworpen

De raad van de gemeente Enschede, in vergadering bijeen op donderdag 2 juli, besprekende het raadsvoorstel "Deregulering in het fysieke domein: uitwerking raadsbesluit 11 november 2014;"

Constaterende dat:
• De kapvergunningplicht wordt afgeschaft voor bomen binnen het stedelijk gebied die niet op het overzicht van beschermwaardige bomen en boomgebieden voorkomen;

Overwegende dat:
• Op basis van voorliggende voorstel alleen bomen met een stamomtrek van minimaal 100 cm op 130 cm boven maaiveld in aanmerking kunnen komen op de kaart beschermwaardige bomen te worden opgenomen;
• Het zeer denkbaar is dat een boom voldoet aan één of meerdere criteria om als beschermwaardig te worden aangewezen, ook als de betreffende boom een stamomtrek heeft die (iets) kleiner is dan 100 cm op 130 cm boven maaiveld;
• Ook in deze gevallen een eerlijke afweging moet kunnen worden gemaakt of de betreffende boom bijzonder genoeg is om op de lijst beschermwaardige bomen op te nemen;
• Op basis van voorliggende voorstel binnen beschermwaardige boomgebieden alleen de bomen met een stamomtrek van minimaal 100 cm op 130 cm boven maaiveld bescherming genieten;
• De waarde van een boomgebied als geheel veelal groter is dan de 'som der delen', de afzonderlijke bomen;
• Door het niet beschermen van de kleinere bomen binnen een boomgebied onvoldoende belang wordt gehecht aan de waarde als geheel;
• In de APV geen artikel is opgenomen omtrent bescherming van vogels (in het broedseizoen) en bijzondere flora- en faunasoorten;
• Iedereen geacht wordt de wet te kennen, maar niet iedereen die de APV naslaat op regels omtrent kappen, meteen uit zichzelf bedenkt dat ook de landelijke natuurwetgeving relevante passages kan bevatten;
• De APV op meerdere plekken verwijzingen bevat naar landelijke wetgeving;

Besluit:
• punt 1 uit het raadsvoorstel te wijzigen in:
"Het afschaffen of vereenvoudigen van tien vergunning-ontheffingsstelsels door het vaststellen van de wijziging van de Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Enschede 2009, met in achtneming van onderstaande wijzigingen:
• Artikel 4:10 lid F van de APV te wijzigen in:
"Beschermwaardige boom: Binnen de bebouwde kom: een boom als opgenomen op het overzicht beschermwaardige bomen. Buiten de bebouwde kom: alle bomen met een stamomtek van minimaal 100 centimeter op 130 centimeter hoogte boven het maaiveld;"
• Artikel 4:10 lid H van de APV te wijzigen in:
"Beschermwaardig boomgebied: Gebied dat aangegeven is op het overzicht beschermwaardige bomen, waarbinnen het voor alle bomen verplicht is een vergunning aan te vragen;"
• De basiseis betreffende de omtrek te verwijderen uit de Criteria beschermwaardige bomen (paragraaf 2 van de Criteria voor het aanwijzen van beschermwaardige bomen als bedoeld in artikel 4.11.1 van de APV)
• Onder de afdeling "het bewaren van houtopstanden" van de APV als artikel 4:11.7 toe te voegen:
"Artikel 4:11.7 Bescherming nestende vogels en bijzondere soorten
Een ieder heeft de plicht om, alvorens een boom te vellen, snoeien, knotten of kandelaberen, eerst te controleren op de aanwezigheid van nestende vogels of bijzondere dier- en plantensoorten, en bij aanwezigheid daarvan maatregelen ter bescherming te treffen, zoals gesteld in de landelijke natuurwetgeving;"

En gaat over tot de orde van de dag;

Agenda

Werkgroep Zorg & Welzijn
di 23 jan, 19.30 - Stadhuis

Fractieoverleg
wo 24 jan, 19.30 - Stadhuis

Werkgroep Fysiek
di 25 jan, 20.00 - Stadhuis

Huis-aan-Huisactie
za 27 jan, 13.00 tot 15.00 - Enschede
aanmelden bij: Brechje Maréchal

(Extra) Provinciale ledenvergadering
GroenLinks Overijssel

wo 31 jan, 19.45 - Het Centrum, Nijverdal

Een vrij land - Femke Halsema
do 15 feb, 20.30 - De Kleine Willem
Kaarten koop je hier

37e Congres GroenLinks
zo 25 feb, gehele dag
Topsportcentrum Rotterdam

 

 

 

 

 

Volg ons!

   

Nieuwsbrief

De LinksVoor is de electronische nieuwsbrief van de gemeenteraadsfractie. Deze komt 1 à 2 keer per maand uit. Wil je deze nieuwsbrief ontvangen, stuur dan een mailtje naar info@groenlinksenschede.nl

Archief

Op onze vernieuwde website zijn alle artikelen, moties, nieuwsberichten e.d. vanaf januari 2013 geplaatst.
Artikelen, moties en andere inhoud uit 2012 en eerder zijn te vinden op de gearchiveerde versie van onze oude website.