Amendement ingediend in de raadsvergadering van 2 juli 2015
Amendement mede ingediend door SP, EA
Amendement verworpen

De raad van de gemeente Enschede, in vergadering bijeen op donderdag 2 juli, besprekende het bestemmingsplan en beeldkwaliteitsplan Prins Bernhardpark;

Overwegende dat:
• Het Prins Bernhardpark een unieke geschiedenis kent door het ontstaan als landgoed en later gebruik als militair kampement;
• Veel karakteristieke elementen uit zowel de periode als landgoed en de periode als militair kampement nog in het gebied aanwezig zijn;
• Het Prins Bernhardpark hierdoor van zeer grote cultuurhistorische waarde is;
• Het Prins Bernhardpark als gevolg van haar geschiedenis onder meer de volgende karakteristieke waarden kent:
- Het ontbreken van een zichtbare verkaveling; 
- Eenheid en samenhang in aanleg, onderhoud en architectuur, zowel binnen het kampement als met het landschap en de overige delen van het vliegveld;
- Een robuuste bouwstijl met veel baksteen;
- Bebouwing die bestaat uit rechthoekige hoofdvormen met zadeldak;
- Het ontbreken van bijgebouwen;
- Twee evenwijdig lopende klinkerlanen;
- Een daartussen gelegen grotendeels onbebouwd middengebied, ingericht in Engelse landschapsstijl;
- Het vele groen;
• Deze bijzondere waarden en karakteristieken zoveel mogelijk behouden en versterkt dienen te worden;
• De geschiedenis, aanwezige waarden en kwaliteiten kunnen worden benut om een woonpark met unieke kwaliteit en uitstraling te realiseren;
• Het voorliggende bestemmingsplan en beeldkwaliteitsplan de kans om een uniek woonpark te realiseren onvoldoende benutten;
• De voorgestelde verkaveling en beeldkwaliteitsnormen de eenheid, openheid en samenhang binnen het park onvoldoende waarborgen;
• De gemeente, als steller van ruimtelijk beleid, mede drager is van de maatschappelijke verantwoordelijkheid om cultuurhistorische waarden te respecteren en beschermen;

Besluit:
1. Het bestemmingsplan, met in acht neming van onderstaande punten, gewijzigd vast te stellen:
• Bouwvlakken voor hoofdgebouwen in het middengebied (plandeel boswonen) zodanig te situeren dat nieuwe hoofdgebouwen alleen kunnen worden gebouwd op locaties waar in het verleden bebouwing heeft gestaan;
• Per woning maximaal één bijgebouw toe te staan;
• Bijgebouwen, (gebouwde) erfafscheidingen en andere bouwwerken alleen toe te staan in een zone minimaal 5 meter achter de voorgevelrooilijn;
• Het middengebied verder zoveel mogelijk vrij te laten van bebouwing en te bestemmen als gemeenschappelijke (semiopenbare) groene ruimte;
2. Het beeldkwaliteitsplan, met in acht neming van onderstaande punten, gewijzigd vast te stellen:
• Openheid en samenhang binnen het Prins Bernhardpark als richtlijn te hanteren voor inrichting van zowel (semi-)openbare als private terreinen;
• Voor nieuwe hoofdgebouwen / hoofdvolumes een zadeldak zonder wolfseinden als kapvorm te verplichten;
• Bijgebouwen, (gebouwde) erfafscheidingen en andere bouwwerken alleen toe te staan in een zone minimaal 5 meter achter de voorgevelrooilijn, en qua vorm en materiaalgebruik nadrukkelijk ondergeschikt te laten zijn aan het hoofdgebouw;
• De oorspronkelijke klinkerlanen te herstellen en te gebruiken als ontsluiting van de woongebouwen;
• De oorspronkelijke wegenstructuur zo veel mogelijk mogelijk te herstellen, in het bijzonder de diagonaal naar de Lonnekerberg en beide dwarsverbindingen;
• De stijl van de Engelse Landschapstuin als richtlijn te hanteren voor inrichting en onderhoud van het gemeenschappelijke middengebied;
3. Het college op te dragen gezamenlijk onderhoud voor de semi-openbare en gemeenschappelijke ruimten te organiseren, bij voorkeur via een op te richten Vereniging van Eigenaren Prins Bernhardpark;

En gaat over tot de orde van de dag;

Agenda

Werkgroep Zorg & Welzijn
di 23 jan, 19.30 - Stadhuis

Fractieoverleg
wo 24 jan, 19.30 - Stadhuis

Werkgroep Fysiek
di 25 jan, 20.00 - Stadhuis

Huis-aan-Huisactie
za 27 jan, 13.00 tot 15.00 - Enschede
aanmelden bij: Brechje Maréchal

(Extra) Provinciale ledenvergadering
GroenLinks Overijssel

wo 31 jan, 19.45 - Het Centrum, Nijverdal

Meetup: Geen uitbreiding vliegveld Lelystad
met Jesse Klaver & Suzanne Kröger
di 6 feb, zaal open vanaf 19.00
aanvang 20.00 - 21.30 - Hedon, Zwolle

Een vrij land - Femke Halsema
do 15 feb, 20.30 - De Kleine Willem
Kaarten koop je hier

37e Congres GroenLinks
zo 25 feb, gehele dag
Topsportcentrum Rotterdam

 

 

 

 

 

Volg ons!

   

Nieuwsbrief

De LinksVoor is de electronische nieuwsbrief van de gemeenteraadsfractie. Deze komt 1 à 2 keer per maand uit. Wil je deze nieuwsbrief ontvangen, stuur dan een mailtje naar info@groenlinksenschede.nl

Archief

Op onze vernieuwde website zijn alle artikelen, moties, nieuwsberichten e.d. vanaf januari 2013 geplaatst.
Artikelen, moties en andere inhoud uit 2012 en eerder zijn te vinden op de gearchiveerde versie van onze oude website.