Amendement ingediend in de raadsvergadering van 2 juli 2015
Amendement mede ingediend door SP, EA
Amendement verworpen

De raad van de gemeente Enschede, in vergadering bijeen op donderdag 2 juli, besprekende het bestemmingsplan en beeldkwaliteitsplan Prins Bernhardpark;

Overwegende dat:
• Het Prins Bernhardpark een unieke geschiedenis kent door het ontstaan als landgoed en later gebruik als militair kampement;
• Veel karakteristieke elementen uit zowel de periode als landgoed en de periode als militair kampement nog in het gebied aanwezig zijn;
• Het Prins Bernhardpark hierdoor van zeer grote cultuurhistorische waarde is;
• Het Prins Bernhardpark als gevolg van haar geschiedenis onder meer de volgende karakteristieke waarden kent:
- Het ontbreken van een zichtbare verkaveling; 
- Eenheid en samenhang in aanleg, onderhoud en architectuur, zowel binnen het kampement als met het landschap en de overige delen van het vliegveld;
- Een robuuste bouwstijl met veel baksteen;
- Bebouwing die bestaat uit rechthoekige hoofdvormen met zadeldak;
- Het ontbreken van bijgebouwen;
- Twee evenwijdig lopende klinkerlanen;
- Een daartussen gelegen grotendeels onbebouwd middengebied, ingericht in Engelse landschapsstijl;
- Het vele groen;
• Deze bijzondere waarden en karakteristieken zoveel mogelijk behouden en versterkt dienen te worden;
• De geschiedenis, aanwezige waarden en kwaliteiten kunnen worden benut om een woonpark met unieke kwaliteit en uitstraling te realiseren;
• Het voorliggende bestemmingsplan en beeldkwaliteitsplan de kans om een uniek woonpark te realiseren onvoldoende benutten;
• De voorgestelde verkaveling en beeldkwaliteitsnormen de eenheid, openheid en samenhang binnen het park onvoldoende waarborgen;
• De gemeente, als steller van ruimtelijk beleid, mede drager is van de maatschappelijke verantwoordelijkheid om cultuurhistorische waarden te respecteren en beschermen;

Besluit:
1. Het bestemmingsplan, met in acht neming van onderstaande punten, gewijzigd vast te stellen:
• Bouwvlakken voor hoofdgebouwen in het middengebied (plandeel boswonen) zodanig te situeren dat nieuwe hoofdgebouwen alleen kunnen worden gebouwd op locaties waar in het verleden bebouwing heeft gestaan;
• Per woning maximaal één bijgebouw toe te staan;
• Bijgebouwen, (gebouwde) erfafscheidingen en andere bouwwerken alleen toe te staan in een zone minimaal 5 meter achter de voorgevelrooilijn;
• Het middengebied verder zoveel mogelijk vrij te laten van bebouwing en te bestemmen als gemeenschappelijke (semiopenbare) groene ruimte;
2. Het beeldkwaliteitsplan, met in acht neming van onderstaande punten, gewijzigd vast te stellen:
• Openheid en samenhang binnen het Prins Bernhardpark als richtlijn te hanteren voor inrichting van zowel (semi-)openbare als private terreinen;
• Voor nieuwe hoofdgebouwen / hoofdvolumes een zadeldak zonder wolfseinden als kapvorm te verplichten;
• Bijgebouwen, (gebouwde) erfafscheidingen en andere bouwwerken alleen toe te staan in een zone minimaal 5 meter achter de voorgevelrooilijn, en qua vorm en materiaalgebruik nadrukkelijk ondergeschikt te laten zijn aan het hoofdgebouw;
• De oorspronkelijke klinkerlanen te herstellen en te gebruiken als ontsluiting van de woongebouwen;
• De oorspronkelijke wegenstructuur zo veel mogelijk mogelijk te herstellen, in het bijzonder de diagonaal naar de Lonnekerberg en beide dwarsverbindingen;
• De stijl van de Engelse Landschapstuin als richtlijn te hanteren voor inrichting en onderhoud van het gemeenschappelijke middengebied;
3. Het college op te dragen gezamenlijk onderhoud voor de semi-openbare en gemeenschappelijke ruimten te organiseren, bij voorkeur via een op te richten Vereniging van Eigenaren Prins Bernhardpark;

En gaat over tot de orde van de dag;

Agenda

Werkgroep Zorg & Welzijn
di 21 nov, 19.30 - Stadhuis

Uitgebreide Fractie
do 23 nov, 19.00 - Stadhuis

Werkgroep Fysiek
do 30 nov, 20.00 - Stadhuis

Algemene Ledenvergadering
do 7 dec, 19.30 - Dinkelzaal HUB Twente

 

 

 

 

 

Recente tweets

JelleKort RT @GroenLinks053: GroenLinks Enschede Nieuwsbrief LinksVoor 17 november 2017 - https://t.co/4VnAsbJgJ1
AnitaSempel Als raadslid maak ik me grote zorgen over de tekorten in de jeugdzorg. Zijn we verstandig en houden we de jeugdzorg… https://t.co/PEsQZSUj2v
GroenLinks053 GroenLinks Enschede Nieuwsbrief LinksVoor 17 november 2017 - https://t.co/4VnAsbJgJ1
GroenLinks053 De open dagen van de Universiteit Twente zijn begonnen! Wij wensen alle aankomende studenten veel succes met hun st… https://t.co/0nsoqkdL85
GroenLinks053 @Speksteenkach @RobinWessels75 Goedemorgen Robin, zie vraag!
GroenLinks053 RT @JelleKort: Open dagen @UTwente. Welkom in mooi, innovatief en vooral gezellig Twente. Veel succes bij het maken van je keuze.
JelleKort @joepvanaaken Ze maken gasturbines waar door komst van groene energie minder vraag naar is.
JelleKort Open dagen @UTwente. Welkom in mooi, innovatief en vooral gezellig Twente. Veel succes bij het maken van je keuze.
JelleKort Veel Twentse bedrijven pakken nog te weinig hun rol in verduurzaming. #Siemens maakt duidelijk wat de gevolgen kunnen zijn.
GroenLinks053 RT @CedericDuboisch: Wat? Heb je @denieuwsbv gemist met @BasEickhout? Geen nood! Want hier is de podcast! https://t.co/IZMJpnjLzd #COP23
GroenLinks053 RT @urgenda: Wat een goed nieuws: Internationaal treinverkeer wordt goedkoper om te concurreren met luchtvaart #hetkanwel https://t.co/Y8Z
GroenLinks053 Enschede regenboogstad: Stem op een van de 5 kunstwerken voor het Hoedemakerplein en win een dinerbon voor 2 person… https://t.co/HGUS9t6phW
GroenLinks053 Tijdens de #raad053 afgelopen maandag, zijn de volgende moties van GroenLinks Enschede aangenomen! 😀😀😀 lees ze hier… https://t.co/GPTD8ii7MK
GroenLinks053 RT @groenlinks: De herindelingsverkiezingen staan voor de deur. Deze maandag, 20 november, gaat @jesseklaver erover in gesprek met @PALGroe
GroenLinks053 RT @RobinWessels75: @hansvanagteren neemt voorstel van #GroenLinks over om in #Twente meer samen te werken voor behoud van kwaliteit Twents…
GroenLinks053 RT @RobinWessels75: @eelcoeerenberg raadt voorstel van #GroenLinks aan om bij verlening van subsidies voorwaarden te stellen mbt #duurzaamh
RobinWessels75 @eelcoeerenberg Dank! De mogelijkheid stond al in de subsidieverordening, maar werd niet benut. Goed dat dit nu wel gaat gebeuren!
RobinWessels75 @hansvanagteren neemt voorstel van #GroenLinks over om in #Twente meer samen te werken voor behoud van kwaliteit Twents #landschap #raad053
RobinWessels75 @eelcoeerenberg raadt voorstel van #GroenLinks aan om bij verlening van subsidies voorwaarden te stellen mbt #duurzaamheid #raad053

Volg ons!

   

Nieuwsbrief

De LinksVoor is de electronische nieuwsbrief van de gemeenteraadsfractie. Deze komt 1 à 2 keer per maand uit. Wil je deze nieuwsbrief ontvangen, stuur dan een mailtje naar info@groenlinksenschede.nl

Archief

Op onze vernieuwde website zijn alle artikelen, moties, nieuwsberichten e.d. vanaf januari 2013 geplaatst.
Artikelen, moties en andere inhoud uit 2012 en eerder zijn te vinden op de gearchiveerde versie van onze oude website.