Amendement ingediend in de raadsvergadering van 20 april 2015
Amendement medeondertekend door GL, SP, EA
Amendement verworpen

De Raad van de gemeente Enschede, in vergadering bijeen op maandag 20 april 2015, besprekende de Nota van Uitgangspunten Middengebied

Constaterende dat:
- de Nota van Uitgangspunten uitgaat van een milieucategorie van 4.2 voor De Strip en Oostkamp,
- de Nota van Uitgangspunten de mogelijkheid biedt activiteiten uit hogere categorieën toe te staan, mits de belasting terug te brengen is tot het niveau dat hoort bij 4.2,
- in de Nota van Uitgangspunten een geluidscontour is opgenomen (afbeelding 5 ) waarbij voor een groot gedeelte van De Strip is uitgegaan van milieucategorie 5.3,
- tijdens de technische bijeenkomst is gemeld dat het slechts om een zoekgebied gaat waarbinnen een kleinere definitieve geluidscontour zal worden vastgesteld,
- in paragraaf 4.5.3 van de Nota van Uitgangspunten staat geschreven:”als het gaat om kaders voor geluid in het Middengebied stellen we daarom voor om de ligging van deze geluidszone vast te stellen conform de figuur”,
- in de Nota van Uitgangspunten nergens staat geschreven dat deze contour als grens van een zoekgebied moet worden opgevat,

Overwegende dat:
- er sprake is van grote maatschappelijke onrust bij de omwonenden van het gebied Strip en Oostkamp, de dorpsraad Lonneker en over belangenbehartigers,
- er onduidelijkheid bestaat over de interpretaties van de in de Nota van Uitgangspunten opgenomen geluidscontouren,
- niet duidelijk is gemaakt waarom de contour in de Nota van Uitgangspunten substantieel afwijkt van de normen uit de handreiking “bedrijven en milieuzonering “ van de VNG,
- het in ieders belang is dat er duidelijke normen mbt geluid en milieucategorieën worden vastgesteld, zodat zowel ondernemer als omgeving weten waar ze aan toe zijn,
- de mogelijkheid onder voorwaarden activiteiten uit hogere milieucategorieën
 toe te staan op andere locaties al eens tot veel discussie en lange juridische procedures heeft geleid omdat omwonenden veel overlast ondervonden,
- de ondernemer duidelijk heeft aangegeven te kunnen leven met maximaal milieucategorie 4.2 voor De Strip en Oostkamp

Besluit:
- de Nota van Uitgangspunten zodanig aan te passen dat voor het Middengebied maximaal activiteiten uit milieucategorie 4.2 zijn toegestaan,
- de mogelijkheid te schrappen om onder voorwaarden activiteiten uit hogere milieucategorieën toe te staan,
- de geluidscontouren in de Nota van Uitgangspunten zodanig aan te passen dat deze de situatie met maximaal 4.2 correct weergegeven en zoveel mogelijk in overeenstemming zijn met de handreiking van de VNG ( bij categorie 4.2 maximaal 50dB(A) op 300meter uit de perceelgrens).

En gaat over tot de orde van de dag.

Agenda

Werkgroep Zorg & Welzijn
di 23 jan, 19.30 - Stadhuis

Fractieoverleg
wo 24 jan, 19.30 - Stadhuis

Werkgroep Fysiek
di 25 jan, 20.00 - Stadhuis

Huis-aan-Huisactie
za 27 jan, 13.00 tot 15.00 - Enschede
aanmelden bij: Brechje Maréchal

(Extra) Provinciale ledenvergadering
GroenLinks Overijssel

wo 31 jan, 19.45 - Het Centrum, Nijverdal

Een vrij land - Femke Halsema
do 15 feb, 20.30 - De Kleine Willem
Kaarten koop je hier

37e Congres GroenLinks
zo 25 feb, gehele dag
Topsportcentrum Rotterdam

 

 

 

 

 

Volg ons!

   

Nieuwsbrief

De LinksVoor is de electronische nieuwsbrief van de gemeenteraadsfractie. Deze komt 1 à 2 keer per maand uit. Wil je deze nieuwsbrief ontvangen, stuur dan een mailtje naar info@groenlinksenschede.nl

Archief

Op onze vernieuwde website zijn alle artikelen, moties, nieuwsberichten e.d. vanaf januari 2013 geplaatst.
Artikelen, moties en andere inhoud uit 2012 en eerder zijn te vinden op de gearchiveerde versie van onze oude website.