Motie ingediend in de raadsvergadering van 15 december 2014
Motie medeondertekend door EA, PvdA, SP, OPA
Motie verworpen 

De raad van de gemeente Enschede, in vergadering bijeen op maandag 15 december 2014;

Constaterende dat:
•       Het Oversticht in opdracht van de gemeente Enschede heeft onderzocht welke na-oorlogse panden binnen onze gemeente van zodanige waarde zijn dat deze een bescherming als gemeentelijk monument verdienen;
•       Het Oversticht op basis van een uitgebreide inventarisatie en analyse is gekomen tot een lijst van 13 panden;
•       De gemeenteraad op 15 november 2010 unaniem een motie heeft aangenomen waarin het college onder meer werd opgedragen "de aanvullende lijst van Het Oversticht op korte termijn aan de Raad ter besluitvorming voor te leggen";
•       De gemeenteraad op 10 december 2012 unaniem de nota 'Erfgoed 21' heeft vastgesteld, waarin onder meer staat geschreven: "Aanvullen lijst gemeentelijke monumenten, conform voorstellen Oversticht.";
•       Het college in brieven aan de raad van 30 oktober 2014 en 4 december 2014 schrijft de panden niet aan de monumentenlijst toe te willen voegen;
•       Het college hiervoor als voornaamste overweging aandraagt dat de gemeente geen financiële middelen heeft om eigenaren van monumentenpanden te ondersteunen met bijvoorbeeld subsidies voor onderhoud en renovatie;
•       In de tussenliggende periode één van de 13 panden al is gesloopt, de voormalige textielvakschool aan de Hengelosestraat 381;

Overwegende dat:
•       De betreffende panden kenmerkend zijn voor een moeilijke periode in de Enschedese geschiedenis: wederopbouw en teloorgang van de textielindustrie;
•       De betreffende panden laten zien dat ook in deze moeilijke jaren architectonisch en cultuurhistorisch waardevolle panden zijn gerealiseerd;
•       Toevoegen van waardevolle panden aan de gemeentelijke monumentenlijst de meeste zekerheid biedt dat deze panden voor toekomstige generaties bewaard blijven;
•       Een goed monumenten- en erfgoedbeleid bijdraagt aan imago, uitstraling en herkenbaarheid van de stad;
•       Een goed monumenten- en erfgoedbeleid daardoor bijdraagt aan de aantrekkelijkheid van Enschede als vestigingsplaats voor bewoners en bedrijven;
•       Het aanwijzen van een pand als gemeentelijk monument tot extra kosten leidt bij de eigenaren van deze panden;
•       Het monumentenloket eigenaren wel kan adviseren, maar geen budget voor subsidies voor onderhoud en renovatie ter beschikking heeft;
•       Het niet alleen voor de eigenaren, maar ook voor het algemeen belang om monumentale panden voor toekomstige generaties te behouden, van belang is een dergelijke subsidieregeling weer in het leven te roepen;
•       Er in de programmabegroting structureel een bedrag van ruim €3,2 miljoen per jaar is bestemd voor ruimtelijke ontwikkeling;
•       Behoud van bestaande ruimtelijke kwaliteit minstens zo belangrijk is als het ontwikkelen van nieuwe kwaliteit;

Draagt het college op:
•       De panden, zoals voorgesteld door het Oversticht, alsnog aan te wijzen als gemeentelijk monument en daarbij met name het exterieur te beschermen;
•       Een subsidie in te stellen waarmee eigenaren van gemeentelijke monumenten een bijdrage kunnen krijgen in de extra kosten voor onderhoud en renovatie die verband houden met de monumentenstatus;
•       Een nadere uitwerking voor deze subsidie, met benodigd bedrag en mogelijke dekking, aan de raad voor te leggen;

En gaat over tot de orde van de dag.

Agenda

Werkgroep Zorg & Welzijn
di 23 jan, 19.30 - Stadhuis

Fractieoverleg
wo 24 jan, 19.30 - Stadhuis

Werkgroep Fysiek
di 25 jan, 20.00 - Stadhuis

Huis-aan-Huisactie
za 27 jan, 13.00 tot 15.00 - Enschede
aanmelden bij: Brechje Maréchal

(Extra) Provinciale ledenvergadering
GroenLinks Overijssel

wo 31 jan, 19.45 - Het Centrum, Nijverdal

Meetup: Geen uitbreiding vliegveld Lelystad
met Jesse Klaver & Suzanne Kröger
di 6 feb, zaal open vanaf 19.00
aanvang 20.00 - 21.30 - Hedon, Zwolle

Een vrij land - Femke Halsema
do 15 feb, 20.30 - De Kleine Willem
Kaarten koop je hier

37e Congres GroenLinks
zo 25 feb, gehele dag
Topsportcentrum Rotterdam

 

 

 

 

 

Volg ons!

   

Nieuwsbrief

De LinksVoor is de electronische nieuwsbrief van de gemeenteraadsfractie. Deze komt 1 à 2 keer per maand uit. Wil je deze nieuwsbrief ontvangen, stuur dan een mailtje naar info@groenlinksenschede.nl

Archief

Op onze vernieuwde website zijn alle artikelen, moties, nieuwsberichten e.d. vanaf januari 2013 geplaatst.
Artikelen, moties en andere inhoud uit 2012 en eerder zijn te vinden op de gearchiveerde versie van onze oude website.