Amendement ingediend in de raadsvergadering van 8 december 2014
Amendement medeondertekend door SP, EA
Amendement verworpen

De raad van de gemeente Enschede, in vergadering bijeen op maandag 8 december 2014, besprekende de herziening grondexploitatie Usseler Es;

Constaterende dat:
• in het coalitieakkoord "Duurzaam, samen, sterker", de volgende passage over de Usseler Es is opgenomen:
"De Usseler es is een strategische reservelocatie voor de verwachte ruimtebehoefte vanaf het eind van dit decennium. In deze collegeperiode wordt dan ook niet gestart met de ontwikkeling van het gebied en er worden geen nieuwe percelen aangekocht. Het college erkent de grote cultuurhistorische waarde van de Usseler es. Als blijkt dat er sprake is van een overschot aan bedrijfskavels in regionaal verband, zal de Usseler es, specifiek de bolling, met voorrang uit de planvoorraad gehaald worden."
• het voorliggende raadsvoorstel hieraan uitvoering geeft door de financiële gevolgen van het tijdelijk 'op slot zetten' van de Usseler Es in de grondexploitatie op te nemen; • in totaal ruim 5,6 miljoen euro aan de grondexploitatie moet worden toegevoegd;

Overwegende dat:
• de Usseler Es een unieke landschappelijke en cultuurhistorische waarde heeft; • een meerderheid van de raad heeft uitgesproken te wensen dat de bolling (zoveel mogelijk) wordt gespaard; • een meerderheid van de raad erg enthousiast was over het alternatieve ontwikkelingsplan "de samenleving aan zet"; • door het uitstellen van besluitvorming over de Usseler Es de boekwaarde jaarlijks fors toeneemt; • het hierdoor in de toekomst financieel steeds moeilijker zal worden om de Usseler Es alsnog af te schrijven of alternatieve plannen te ontwikkelen; • het daarom van belang is dat zo snel mogelijk inzicht wordt gegeven over mogelijke exit- en alternatieve strategieën, met bijbehorende kosten en opbrengsten, zodat de raad een weloverwogen besluit over de toekomst van de Usseler Es kan nemen;

Besluit:
• het raadsvoorstel te wijzigen in:
1. het college op te dragen om een overzicht op te stellen van mogelijke exit- en alternatieve ontwikkelingsstrategieën voor de Usseler Es, waarbij kosten en opbrengsten zo goed mogelijk in beeld worden gebracht;
   A. Daarbij in ieder geval de volgende scenario's mee te nemen:
      • het ineens geheel afschrijven van de Usseler Es en de gronden als agrarisch verkopen;
      • het gefaseerd afschrijven van de Usseler Es en de gronden gefaseerd als agrarisch te verkopen;
      • uitvoeren van de visie "de maatschappij aan zet";
   B. Daarbij inzichtelijk te maken welke opties er zijn om eventuele tekorten of verliezen (zoveel mogelijk) te dekken;
   C. De resultaten van dit onderzoek tijdig met de raad te delen; 2. op basis van bovenstaande onderzoek een nieuw exploitatievoorstel voor de Usseler Es aan de raad voor te leggen;

En gaat over tot de orde van de dag.

Agenda

Werkgroep Zorg & Welzijn
di 23 jan, 19.30 - Stadhuis

Fractieoverleg
wo 24 jan, 19.30 - Stadhuis

Werkgroep Fysiek
di 25 jan, 20.00 - Stadhuis

Huis-aan-Huisactie
za 27 jan, 13.00 tot 15.00 - Enschede
aanmelden bij: Brechje Maréchal

(Extra) Provinciale ledenvergadering
GroenLinks Overijssel

wo 31 jan, 19.45 - Het Centrum, Nijverdal

Meetup: Geen uitbreiding vliegveld Lelystad
met Jesse Klaver & Suzanne Kröger
di 6 feb, zaal open vanaf 19.00
aanvang 20.00 - 21.30 - Hedon, Zwolle

Een vrij land - Femke Halsema
do 15 feb, 20.30 - De Kleine Willem
Kaarten koop je hier

37e Congres GroenLinks
zo 25 feb, gehele dag
Topsportcentrum Rotterdam

 

 

 

 

 

Volg ons!

   

Nieuwsbrief

De LinksVoor is de electronische nieuwsbrief van de gemeenteraadsfractie. Deze komt 1 à 2 keer per maand uit. Wil je deze nieuwsbrief ontvangen, stuur dan een mailtje naar info@groenlinksenschede.nl

Archief

Op onze vernieuwde website zijn alle artikelen, moties, nieuwsberichten e.d. vanaf januari 2013 geplaatst.
Artikelen, moties en andere inhoud uit 2012 en eerder zijn te vinden op de gearchiveerde versie van onze oude website.