Amendement ingediend in de raadsvergadering van 10 maart 2014
Amendement mede ondertekend door Fractie Margriet Visser
Amendement verworpen

De raad van de gemeente Enschede, in vergadering bijeen op maandag 10 maart 2014, besprekende het raadsvoorstel Herijking bedrijventerreinenvisie Netwerkstad 2013;

Constaterende dat:
•    Ecorys op basis van het TM-scenario een autonome ruimtevraag heeft berekend binnen de Netwerkstad van 265 ha voor de periode 2011-2020, 50 ha voor 2021-2030 en 15ha voor 2031-2040;
•    Ecorys in de bedrijventerreinenvisie van 2010 op basis van hetzelfde TM-scenario de autonome ruimtevraag voor de Netwerkstad berekende op 145 ha voor de periode 2011-2020 en 25 ha voor de periode 2021-2030;
•    Ecorys deze grote toename verklaart uit het feit dat de werkgelegenheid zich in de periode 2006-2010 in de regio Twente relatief beter ontwikkelde dan het landelijk gemiddelde, oftewel er was in die periode sprake van een positieve regionale component;
•    Onderzoeksbureau OTB in haar second opinion over deze grote toename als gevolg van een positievere regionale component als volgt oordeelt: "Het feit dat een relatief kleine aanpassing van regionale component een relatief groot effect heeft op de berekende ruimtevraag geeft wel een inherente zwakte van het model aan, namelijk gevoeligheid voor kleine veranderingen in een relatief klein gebied."
•    Regio Twente de korte- en middellange-termijn prognose heeft laten bijstellen tot 50 ha voor de periode tot 2015 en 110 ha voor 2016-2020;
•    Regio Twente de lange-termijn prognose voor de periode 2031-2040 heeft verhoogd tot 190 ha, doordat het een deel van de vraag die Ecorys tot 2020 raamt doorschuift naar de periode na 2020;
•    Onderzoeksbureau OTB dit doorschuiven van de ruimtevraag in haar second opinion een "discutabele beslissing" noemt;
•    Onderzoeksbureau OTB in haar second opinion oordeelt dat in de herijking bedrijventerreinenvisie geen rekening wordt gehouden met vraagvermindering door hantering van een gronduitgifteprotocol volgens de SER-ladder;
•    Onderzoeksbureau OTB in haar second opinion oordeelt dat het uitsluiten van de Werkparken Luchthaven bevreemding wekt "omdat dit juist een nieuw segment betreft dat een weer- slag is van economische structuurverandering."
•    Ecorys zowel in 2010 als 2013 voor haar ramingen gebruik maakte van het ruimtebehoeftemodel SPECTRA;
•    De Raadsenquêtecommissie Grondbeleid in haar rapport "Grip op Grond" in 2013 schreef: "Omdat de markt structureel is veranderd zijn prognoses op basis van het verleden niet meer maatgevend."
•    Het niet inzichtelijk is of, en zo ja in hoeverre, deze structurele veranderingen in het ruimtebehoeftemodel SPECTRA zijn opgenomen;
•    De CPB-scenario's sinds de crisis nog niet zijn geactualiseerd op basis van de nieuw ontstane marktsituatie en nieuwe inzichten;

Besluit:
•    Beslispunt 1 van het raadsvoorstel te wijzigen in:
1.    De herijking bedrijventerreinenvisie NT 2013 gewijzigd vast te stellen waarbij:
i.    vooralsnog wordt uitgegaan van een autonome ruimtevraag van 50 ha voor de periode tot 2015, 110 ha voor 2016-2020, 50 ha voor 2021-2030 en 25 ha voor 2031-2040;
ii.    in planning, tabellen en bijlagen meer rekening te houden met het gebruik van de SER-ladder;
iii.    de Werkparken Luchthaven als aanbod mee te nemen;
iv.    de herijking bedrijventerreinenvisie NT 2013 op basis van bovenstaande punten i, ii en iii aan te passen;
v.    bijlage 4 (de theoretische planning) op basis van bovenstaande punten i, ii en iii aan te passen en dan ter kennisname aan te nemen;
•    Een beslispunt 6 aan het raadsvoorstel toe te voegen:
Een nieuwe prognose van de autonome ruimtevraag binnen de Netwerkstad te laten opstellen, zodra:
i.    Het CPB haar economische scenario's heeft geactualiseerd op basis van de nieuwe economische realiteit en nieuwe inzichten;
ii.    De rekenmodellen waarmee de ruimtevraag wordt berekend, zijn geactualiseerd op basis van deze nieuwe scenario's en nieuwe inzichten;
En gaat over tot de orde van de dag.


Agenda

Werkgroep Zorg & Welzijn
di 23 jan, 19.30 - Stadhuis

Fractieoverleg
wo 24 jan, 19.30 - Stadhuis

Werkgroep Fysiek
di 25 jan, 20.00 - Stadhuis

Huis-aan-Huisactie
za 27 jan, 13.00 tot 15.00 - Enschede
aanmelden bij: Brechje Maréchal

(Extra) Provinciale ledenvergadering
GroenLinks Overijssel

wo 31 jan, 19.45 - Het Centrum, Nijverdal

Een vrij land - Femke Halsema
do 15 feb, 20.30 - De Kleine Willem
Kaarten koop je hier

37e Congres GroenLinks
zo 25 feb, gehele dag
Topsportcentrum Rotterdam

 

 

 

 

 

Volg ons!

   

Nieuwsbrief

De LinksVoor is de electronische nieuwsbrief van de gemeenteraadsfractie. Deze komt 1 à 2 keer per maand uit. Wil je deze nieuwsbrief ontvangen, stuur dan een mailtje naar info@groenlinksenschede.nl

Archief

Op onze vernieuwde website zijn alle artikelen, moties, nieuwsberichten e.d. vanaf januari 2013 geplaatst.
Artikelen, moties en andere inhoud uit 2012 en eerder zijn te vinden op de gearchiveerde versie van onze oude website.