Amendement ingediend in de raadsvergadering van 11 november 2014
Amendement medeondertekend door BBE, SP, EA
Amendement  aangenomen

De raad van de gemeente Enschede, in vergadering bijeen op dinsdag 11 november, besprekende het bestemmingsplan "Euregio Bedrijvenpark 2013;"

Constaterende dat:
•    In het voorliggende bestemmingsplan een geluidscontour van 50 dB(A) rond het bedrijventerrein is opgenomen, waarbuiten de totale geluidsproductie van alle bedrijven op het Euregioterrein gezamenlijk, deze norm niet mag overschrijden (art 3.1.k);
•    Het bestemmingsplan het College de mogelijkheid biedt, onder voorwaarden, bedrijven toe te staan tot twee milieucategorieën hoger dan eigenlijk toegestaan (art. 3.5 lid a);
•    Het bestemmingsplan het College ook de mogelijkheid biedt, wanneer een bedrijf haar activiteiten heeft gestaakt of hierover afspraken met de gemeente heeft gemaakt, de betreffende uitzonderingspositie weer uit het bestemmingsplan te verwijderen (art 3.6);
•    De situatie wanneer een bedrijf haar activiteiten naar een andere locatie verhuist, in artikel 3.6 niet (ondubbelzinnig) is opgenomen als voorwaarde, op basis waarvan het College de betreffende uitzonderingspositie uit het bestemmingsplan zou kunnen verwijderen;

Overwegende dat:
•    Het Euregio Bedrijvenpark een gezoneerd bedrijventerrein is dat geschikt is voor bedrijven uit de lage en middelzware milieucategorieën (categorie 1 t/m 3.2);
•    Voor bedrijven in zwaardere milieucategorieën andere locaties binnen de Netwerkstad beschikbaar zijn, waaronder het Enschedese Havengebied;
•    Een aantal omwonenden al jarenlang (geluids-)hinder ondervinden van een bedrijf dat in het verleden, via een vergelijkbare uitzonderingsmogelijkheid als nu in art 3.5 opgenomen, naar het Euregioterrein is verhuisd;
•    Om te bepalen of voor een bedrijf een dergelijke uitzonderingspositie kan worden gemaakt, er op het thema geluidsoverlast slechts wordt gekeken naar theoretische geluidsberekeningen;
•    De praktijk vaak anders uitvalt dan de theorie voorrekent;
•    Ieder bedrijf uniek is, veelal haar eigen werkwijze en gewoontes heeft, en daardoor ook op haar eigen effecten heeft op milieu-aspecten als bijvoorbeeld verkeer en geluid;
•    Een uitzonderingspositie die voor een specifiek bedrijf is gerealiseerd, daardoor niet automatisch geschikt zal zijn voor een nieuw bedrijf dat zich op het betreffende perceel wil vestigen;
•    Het daarom in veel gevallen wenselijk is dat een bestaande uitzonderingspositie vervalt zodra een bedrijf haar activiteiten heeft beëindigd of is verhuist naar een andere locatie;
•    Uit zowel de praktijk als uit de beantwoording van de technische vragen blijkt dat het niet altijd mogelijk zal zijn de gestelde geluidscontour van 50 dB(A) te handhaven;
•    Hierdoor het leefgenot van omwonenden alsmede de in directe nabijheid van het Euregioterrein gelegen natuurwaarden, niet ten allen tijden beschermd kunnen worden;
•    Er geen nieuwe uitzonderingsposities gecreëerd dienen te worden zolang er niet met zekerheid kan worden gesteld dat deze nieuwe uitzonderingsposities geen grote negatieve effecten op de leefomgeving zullen hebben;

Besluit:
•    Aan elk van de artikelen 3.6.a, 3.6.b en 3.6.c van de planregels, als 3e lid toe te voegen: "3. Indien het betreffende bedrijf haar activiteiten heeft verplaatst naar een andere locatie;"
•    Aan artikel 3.6.c van de planregels (het op de verbeelding verwijderen van de aanduiding "specifieke vorm van bedrijf") de volgende zinsnede toe te voegen: ", en het tegelijkertijd verwijderen van dit bedrijf met het betreffende volgnummer van de 'Lijst van specifieke bestemmingen' (bijlage 3);"

Draagt het college op:
•    Zo actief mogelijk gebruik te maken van de bevoegdheid uit artikel 3.6 om, als een bedrijf haar activiteiten heeft gestopt dan wel verplaatst, de betreffende uitzonderingspositie uit het bestemmingsplan te verwijderen;
•    Terughoudend om te gaan met de mogelijkheid die art. 3.5 lid a biedt en daarbij zeer nadrukkelijk rekening te houden met de belangen van de omgeving;

En gaat over tot de orde van de dag.

Agenda

Werkgroep Zorg & Welzijn
di 21 nov, 19.30 - Stadhuis

Uitgebreide Fractie
do 23 nov, 19.00 - Stadhuis

Werkgroep Fysiek
do 30 nov, 20.00 - Stadhuis

Algemene Ledenvergadering
do 7 dec, 19.30 - Dinkelzaal HUB Twente

 

 

 

 

 

Recente tweets

JelleKort RT @GroenLinks053: GroenLinks Enschede Nieuwsbrief LinksVoor 17 november 2017 - https://t.co/4VnAsbJgJ1
AnitaSempel Als raadslid maak ik me grote zorgen over de tekorten in de jeugdzorg. Zijn we verstandig en houden we de jeugdzorg… https://t.co/PEsQZSUj2v
GroenLinks053 GroenLinks Enschede Nieuwsbrief LinksVoor 17 november 2017 - https://t.co/4VnAsbJgJ1
GroenLinks053 De open dagen van de Universiteit Twente zijn begonnen! Wij wensen alle aankomende studenten veel succes met hun st… https://t.co/0nsoqkdL85
GroenLinks053 @Speksteenkach @RobinWessels75 Goedemorgen Robin, zie vraag!
GroenLinks053 RT @JelleKort: Open dagen @UTwente. Welkom in mooi, innovatief en vooral gezellig Twente. Veel succes bij het maken van je keuze.
JelleKort @joepvanaaken Ze maken gasturbines waar door komst van groene energie minder vraag naar is.
JelleKort Open dagen @UTwente. Welkom in mooi, innovatief en vooral gezellig Twente. Veel succes bij het maken van je keuze.
JelleKort Veel Twentse bedrijven pakken nog te weinig hun rol in verduurzaming. #Siemens maakt duidelijk wat de gevolgen kunnen zijn.
GroenLinks053 RT @CedericDuboisch: Wat? Heb je @denieuwsbv gemist met @BasEickhout? Geen nood! Want hier is de podcast! https://t.co/IZMJpnjLzd #COP23
GroenLinks053 RT @urgenda: Wat een goed nieuws: Internationaal treinverkeer wordt goedkoper om te concurreren met luchtvaart #hetkanwel https://t.co/Y8Z
GroenLinks053 Enschede regenboogstad: Stem op een van de 5 kunstwerken voor het Hoedemakerplein en win een dinerbon voor 2 person… https://t.co/HGUS9t6phW
GroenLinks053 Tijdens de #raad053 afgelopen maandag, zijn de volgende moties van GroenLinks Enschede aangenomen! 😀😀😀 lees ze hier… https://t.co/GPTD8ii7MK
GroenLinks053 RT @groenlinks: De herindelingsverkiezingen staan voor de deur. Deze maandag, 20 november, gaat @jesseklaver erover in gesprek met @PALGroe
GroenLinks053 RT @RobinWessels75: @hansvanagteren neemt voorstel van #GroenLinks over om in #Twente meer samen te werken voor behoud van kwaliteit Twents…
GroenLinks053 RT @RobinWessels75: @eelcoeerenberg raadt voorstel van #GroenLinks aan om bij verlening van subsidies voorwaarden te stellen mbt #duurzaamh
RobinWessels75 @eelcoeerenberg Dank! De mogelijkheid stond al in de subsidieverordening, maar werd niet benut. Goed dat dit nu wel gaat gebeuren!
RobinWessels75 @hansvanagteren neemt voorstel van #GroenLinks over om in #Twente meer samen te werken voor behoud van kwaliteit Twents #landschap #raad053
RobinWessels75 @eelcoeerenberg raadt voorstel van #GroenLinks aan om bij verlening van subsidies voorwaarden te stellen mbt #duurzaamheid #raad053

Volg ons!

   

Nieuwsbrief

De LinksVoor is de electronische nieuwsbrief van de gemeenteraadsfractie. Deze komt 1 à 2 keer per maand uit. Wil je deze nieuwsbrief ontvangen, stuur dan een mailtje naar info@groenlinksenschede.nl

Archief

Op onze vernieuwde website zijn alle artikelen, moties, nieuwsberichten e.d. vanaf januari 2013 geplaatst.
Artikelen, moties en andere inhoud uit 2012 en eerder zijn te vinden op de gearchiveerde versie van onze oude website.