LinksVoor

De LinksVoor is de electronische nieuwsbrief van de gemeenteraadsfractie. Deze komt 1 à 2 keer per maand uit. Wilt u deze nieuwsbrief ontvangen, stuur dan een mailtje naar info@groenlinksenschede.nl

Hieronder vindt u de meest recente artikelen die voor de LinksVoor zijn geschreven.

Afgelopen week berichtte het College van Enschede een goede kans te zien tot het realiseren van een zonnepark op de Usseler Es. In het actieplan duurzaamheid heeft de gemeenteraad in juli vorig jaar als doelstelling opgenomen nog deze raadsperiode 21 ha aan zonneweiden in onze gemeente te realiseren. Op de Usseler Es zou deze doelstelling ineens gerealiseerd kunnen worden. GroenLinks heeft in het verleden meermaals gepleit voor het grootschalig opwekken van zonne-energie in onze gemeente. In 2011 heeft de raad onze motie "Zonnecellen op het RBT" aangenomen, waarin het college werd opgedragen te onderzoeken op welke wijze een zonnepark kan worden gerealiseerd op het Regionaal Bedrijventerrein Twente, alsmede soortgelijke strategieën te ontwikkelen voor andere, lang op ontwikkeling wachtende, terreinen in onze gemeente. Deze motie heeft een jaar later geleid tot een aanbesteding om een dergelijk zonnepark te ontwikkelen, maar helaas niet tot realisatie daarvan. 

GroenLinks is dan ook verheugd dat een vergelijkbaar plan op de Usseler Es nu wel haalbaar lijkt, en Enschede alsnog grootschalig zonne-energie kan opwekken.

GroenLinks is altijd tegenstander geweest van het ontwikkelen van de Usseler Es tot bedrijventerrein en blijft onveranderd aan dat standpunt vasthouden. De Usseler Es is van grote cultuurhistorische waarde, die voor toekomstige generaties bewaard dient te blijven.

Zonnecellen kunnen met een relatief lichte constructie worden geplaatst en zijn eenvoudig weer weg te halen, zonder blijvende schade aan de karakteristieke bolling en openheid van de Es. Een zonnepark kan dan ook prima worden gerealiseerd met behoud van de cultuurhistorische waarden voor toekomstige generaties. Om deze waarden ook de komende periode zichtbaar te houden, vraagt GroenLinks om het zonnepark zo zorgvuldig mogelijk in te passen. Te denken valt bijvoorbeeld aan het kiezen van een constructie waarbij de panelen laag op de grond staan zodat de openheid wordt bewaard, het omzomen van de zonneweiden met akkerbouwgewassen en het in stand houden van de huidige ruimtelijke- en wegenstructuur.

Naast een zorgvuldige inpassing, ziet GroenLinks graag dat de op te wekken zonne-energie geleverd kan worden aan Enschedese burgers en bedrijven, en ziet daarbij een rol weggelegd voor de verschillende buurtenergie-initiatieven die in Enschede actief zijn. Hierdoor kan het zonnepark niet alleen bijdragen aan onze energiedoelstellingen, maar ook aan verder draagvlak en bewustwording voor duurzame energie in onze stad.

Door een zonnepark op de Usseler Es te realiseren, wordt het betreffende gebied voor in ieder geval de komende 10 tot 15 jaar gevrijwaard van uitgifte tot bedrijfskavels. Het deel van de Es dat in gemeentelijk eigendom is en bestemd voor uitgifte aan bedrijven, is echter beduidend groter dan de 21 ha uit onze energie-doelstelling. Het college overweegt dan ook om slechts een deel van de bolling te bestemmen voor het zonnepark, zodat er op het resterende deel alsnog kavels kunnen worden uitgegeven. GroenLinks wil zoveel mogelijk ruimte benutten om duurzame energie op te wekken en geen kaveluitgifte op de Es. GroenLinks stelt daarom voor om het gehele, voor kaveluitgifte bestemde deel van de Usseler Es, te benutten voor het zonnepark. De komende jaren kunnen dan worden gebruikt om een breed gedragen en toekomstbestendige visie voor de Usseler Es zonder bedrijventerrein op te stellen, waarbij naast duurzame energieopwekking ook de veelvuldig geprezen visie 'de Samenleving aan Zet' als inspiratie kan dienen. Zo zou zonne-energie wel eens de redding van de Usseler Es kunnen worden.

Agenda

Werkgroep Zorg & Welzijn
di 23 jan, 19.30 - Stadhuis

Fractieoverleg
wo 24 jan, 19.30 - Stadhuis

Werkgroep Fysiek
di 25 jan, 20.00 - Stadhuis

Huis-aan-Huisactie
za 27 jan, 13.00 tot 15.00 - Enschede
aanmelden bij: Brechje Maréchal

(Extra) Provinciale ledenvergadering
GroenLinks Overijssel

wo 31 jan, 19.45 - Het Centrum, Nijverdal

Meetup: Geen uitbreiding vliegveld Lelystad
met Jesse Klaver & Suzanne Kröger
di 6 feb, zaal open vanaf 19.00
aanvang 20.00 - 21.30 - Hedon, Zwolle

Een vrij land - Femke Halsema
do 15 feb, 20.30 - De Kleine Willem
Kaarten koop je hier

37e Congres GroenLinks
zo 25 feb, gehele dag
Topsportcentrum Rotterdam

 

 

 

 

 

Volg ons!

   

Archief

Op onze vernieuwde website zijn alle artikelen, moties, nieuwsberichten e.d. vanaf januari 2013 geplaatst.
Artikelen, moties en andere inhoud uit 2012 en eerder zijn te vinden op de gearchiveerde versie van onze oude website.