LinksVoor

De LinksVoor is de electronische nieuwsbrief van de gemeenteraadsfractie. Deze komt 1 à 2 keer per maand uit. Wilt u deze nieuwsbrief ontvangen, stuur dan een mailtje naar info@groenlinksenschede.nl

Hieronder vindt u de meest recente artikelen die voor de LinksVoor zijn geschreven.

Naar aanleiding van mijn mondelinge vragen over schaliegas heeft het Enschedese College van B&W besloten een stevige zienswijze tegen schaliegas in te dienen bij het Rijk. Het college stelt zich op het principiële standpunt dat de winning van schaliegas in Enschede ongewenst is, omdat veiligheid voor mens en milieu niet zijn geborgd. Hiermee is ook de gemeente Enschede impliciet schaliegasvrij verklaard.

De ministeries van Economische Zaken en Infrastructuur en Milieu hebben een conceptnotitie structuurvisie schaliegas opgesteld en vanaf 29 mei ter inzage gelegd. Met deze notitie zetten de ministeries de eerste concrete stap op weg naar schaliegaswinning in Nederland. GroenLinks is tegen het winnen van schaliegas vanwege de grote risico's voor het milieu en het ontbreken van iedere noodzaak. In plaats van de laatste fossiele brandstoffen uit de aarde te persen, wil GroenLinks volop inzetten op de transitie naar duurzame energiebronnen. GroenLinks roept iedereen op die zich zorgen maakt over de risico's van schaliegaswinning, om een zienswijze in te dienen bij de ministeries. Kijk hier voor een voorbeeld zienswijze.

Schalie- of steenkoolgas wordt gewonnen door een mengsel van zand, water en chemicaliën onder hoge druk in een klei- of steenkoollaag in de bodem te spuiten. Hierdoor breekt het gesteente en komt het daarin opgesloten schaliegas vrij. Deze methode wordt 'fracken' genoemd. Het water-mengsel wordt hierna weer naar boven gepompt en moet als chemisch afval worden verwerkt. Een deel van de chemicaliën blijft in de bodem achter en kan tot bodem- en grondwatervervuiling leiden, wat verregaande gevolgen kan hebben voor milieu en volksgezondheid. Ook kan schaliegaswinning leiden tot bodemdaling en aardschokken. GroenLinks is daarom tegen de winning van schaliegas en wil in plaats daarvan meer investeren in ontwikkeling en gebruik van duurzame energiebronnen.

GroenLinks Enschede heeft in de afgelopen jaren meermaals aandacht gevraagd voor de risico's van schaliegaswinning. Onder meer door het indienen van moties op 7 november 2011 en 11 november 2013. In november 2011 gaf het toenmalige college aan onze zorgen omtrent schaliegaswinning te delen en met een visie te komen zodra zich relevante ontwikkelingen zouden voordoen. Met die toezegging op zak hebben we de motie destijds niet in stemming gebracht. Twee jaar later, november 2013, hadden een honderdtal gemeente zich als schaliegasvrije gemeente uitgeroepen. Het Enschedese college was echter niet meer met een reactie gekomen, zodat GroenLinks opnieuw een motie heeft opgesteld om Enschede schaliegasvrij te verklaren. Deze motie kreeg helaas onvoldoende steun in de gemeenteraad.

Nu de ministeries de conceptnotitie ter inzage hebben gelegd, was hèt moment aangebroken om ook in Enschede een duidelijk signaal tegen schaliegas af te geven. GroenLinks heeft daarom op 16 juni mondelinge vragen gesteld aan het College van B&W en wilde daarin van het college weten wat hun standpunt omtrent schaliegas is en of het college een zienswijze wil indienen. Naar aanleiding van deze vragen heeft het college deze week besloten een stevige zienswijze tegen schaliegas in te dienen en een regionale lobby te starten om als gemeenten meer zeggenschap over gebruik van onze ondergrond te krijgen. GroenLinks is erg blij dat het college onze zorgen deelt en zich actief tegen schaliegaswinning in onze gemeente wil weren. We hopen dat veel gemeentes, organisaties en particulieren zich aansluiten in de strijd tegen schaliegas, zodat we kabinet en ministeries kunnen overtuigen dat schaliegas geen toekomst heeft.

Agenda

Werkgroep Zorg & Welzijn
di 23 jan, 19.30 - Stadhuis

Fractieoverleg
wo 24 jan, 19.30 - Stadhuis

Werkgroep Fysiek
di 25 jan, 20.00 - Stadhuis

Huis-aan-Huisactie
za 27 jan, 13.00 tot 15.00 - Enschede
aanmelden bij: Brechje Maréchal

(Extra) Provinciale ledenvergadering
GroenLinks Overijssel

wo 31 jan, 19.45 - Het Centrum, Nijverdal

Meetup: Geen uitbreiding vliegveld Lelystad
met Jesse Klaver & Suzanne Kröger
di 6 feb, zaal open vanaf 19.00
aanvang 20.00 - 21.30 - Hedon, Zwolle

Een vrij land - Femke Halsema
do 15 feb, 20.30 - De Kleine Willem
Kaarten koop je hier

37e Congres GroenLinks
zo 25 feb, gehele dag
Topsportcentrum Rotterdam

 

 

 

 

 

Volg ons!

   

Archief

Op onze vernieuwde website zijn alle artikelen, moties, nieuwsberichten e.d. vanaf januari 2013 geplaatst.
Artikelen, moties en andere inhoud uit 2012 en eerder zijn te vinden op de gearchiveerde versie van onze oude website.